Adaptief leren en leiderschap: vormgeven aan de werkplek van morgen 

Panelgesprek L&D experts GzG
Tijdens het boeiende panelgesprek onder leiding van Deborah Nas deelden L&D-experts Marieke Zuidema (VodafoneZiggo), Simone Out (Heineken), en Hester van Breda-Verduijn (Schiphol) hun inzichten over welzijn veerkracht en ontwikkeling, de impact van digitalisering en de toekomst van leren en ontwikkelen binnen hun organisaties. 
Dit gesprek bood waardevolle inzichten in de huidige en toekomstige trends in Learning en Development, welzijn op de werkplek, en het gebruik van technologie in de ontwikkeling van medewerkers. Deze discussie vormt samen met het marktonderzoek ‘’Fit for the Future’’ een onderzoek dat we hebben uitgevoerd onder honderd L&D professionals, een rijke bron van informatie voor het vormgeven van effectieve L&D-strategieën. 

Kerninzichten van het panelgesprek 

Het belang van welzijn in de werkomgeving
Het gesprek opende met het onderwerp welzijn, een complex en veelzijdig begrip binnen organisaties. Simone Out lichtte toe hoe Heineken het welzijn van medewerkers meetbaar maakt, met name door de inzet van een Climate Survey. Deze enquête peilt de tevredenheid, het gebruik van tools en de perceptie van leiderschap onder werknemers. Het doel is om een helder beeld te krijgen van het algemene welzijn en op basis daarvan gerichte acties te ondernemen. 

Technologische innovatie en leren
De discussie verdiepte zich in de rol van technologie bij het bevorderen van leren en ontwikkelen. Alle panelleden erkenden de noodzaak om met nieuwe technologieën te experimenteren. Simone Out deelde hoe haar team bij Heineken Nederland Supply innovatieve tools, waaronder AI, gebruikt om leercontent snel en efficiënt te ontwikkelen. Dit illustreert de verschuiving naar een meer technologie gedreven benadering van L&D, waarbij het benutten van beschikbare tools en het overbruggen van de digitale kloof centraal staan. 

Digitale inclusie en de rol van organisaties
Marieke Zuidema benadrukte VodafoneZiggo’s maatschappelijke verantwoordelijkheid om digitale inclusie te bevorderen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door educatieve programma’s voor kinderen en ouderen, wat de cruciale rol van organisaties in de ondersteuning van de digitale vaardigheden van de samenleving benadrukt. 

Uitdagingen en kansen in de digitale transformatie
Het panel belichtte de uitdagingen waar organisaties voor staan bij het effectief inzetten van digitale tools en het aanpassen van organisatiestructuren om innovatie te ondersteunen. Er werd erkend dat er nog veel werk aan de winkel is, vooral op het gebied van digitale fitheid en het creëren van een cultuur waarin continu leren en ontwikkelen centraal staan. 

De toekomst van werk: vaardigheden en leiderschap
Interessant was dat leiderschapsvaardigheden als cruciaal worden beschouwd voor de toekomst, zelfs boven digitale of AI-vaardigheden. Dit wijst op het belang van zowel persoonlijk als professioneel leiderschap in een tijdperk van snelle technologische veranderingen. 

De paneldiscussie bracht enkele kernpunten naar voren voor organisaties die hun L&D-strategie willen optimaliseren: 

 • Actief bevorderen van welzijn: implementeer meetinstrumenten en programma’s gericht op zowel de mentale als fysieke gezondheid van medewerkers. 
 • Bruggen bouwen tussen generaties: zet technologie in om leerervaringen te personaliseren en de digitale kloof te overbruggen, rekening houdend met de diversiteit in leerbehoeften. 
 • Leiderschapsontwikkeling: investeer in het ontwikkelen van zowel persoonlijk als professioneel leiderschap om adaptatie en veerkracht te bevorderen. 
 • Experimenteer met technologie: maak gebruik van de nieuwste technologieën om L&D-initiatieven te verrijken, maar houd rekening met de experimentele fase en de noodzaak voor continue aanpassing. 

De panelleden sloten af met enkele reflecties en tips voor L&D professionals: 

 • Marieke Zuidema benadrukte het belang van zelfreflectie binnen het L&D vakgebied en moedigde aan om te beginnen bij onszelf. 
 • Simone Out adviseerde om te experimenteren en te leren door te doen, en benoemde het belang van het nemen van initiatief. 
 • Hester van Breda-Verduijn accentueerde het belang van aanpassingsvermogen en van leiderschap dat individuele talenten en behoeften erkent. 

Bevindingen marktonderzoek ‘’Fit for the Future’’ 

Voorafgaand aan Groeien zonder Grenzen hebben we een onderzoek uitgezet onder honderd L&D professionals over L&D strategieën, de output diende als leidraad voor het panelgesprek. Het rapport toont aan dat organisaties zich actief voorbereiden op de toekomst door te investeren in innovatieve leermethoden, het bevorderen van een gezonde werkcultuur, het verbeteren van de veerkracht van medewerkers, en het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. De belangrijkste bevindingen omvatten: 

 • Een sterke focus op het implementeren van online cursussen, e-learningplatforms, en AI voor personalisatie van leermateriaal. 
 • Het bevorderen van een gezonde werkcultuur met daarbij inzetbaarheid en vitaliteit als voornaamste strategieën voor het welzijn en de mentale gezondheid van medewerkers. 
 • Training en ontwikkeling van vaardigheden als de hoogste prioriteit voor het vergroten van de veerkracht van medewerkers. 
 • Leiderschaps- en communicatievaardigheden worden beschouwd als de meest waardevolle competenties voor de ontwikkeling van medewerkers in 2024. 
 • Een significant percentage van de organisaties plant investeringen in programma’s voor leiderschapsontwikkeling om de veerkracht en effectiviteit van leiders te vergroten. 
 • Verwachte meetbare resultaten van investeringen in ontwikkeling, welzijn en veerkracht omvatten verbeterde medewerkerstevredenheidsscores en een lager verloop van medewerkers. 
 • Toenemende focus op diversiteit en inclusie en technologische disruptie in HR-processen als opkomende uitdagingen of trends. 

Zowel het panelgesprek als het trendrapport benadrukken het groeiende belang van adaptieve leermethoden, het welzijn van medewerkers, en de inzet van technologie in L&D. De panelleden deelden specifieke voorbeelden uit hun praktijk die resoneren met de bevindingen uit het rapport, zoals de focus op online leren, AI voor personalisatie van leermateriaal, en het belang van een gezonde werkcultuur. 

Synergie tussen onderzoek en praktijk
De combinatie van de bevindingen uit het marktonderzoek ‘’Fit for the Future” en de inzichten van het panelgesprek onthult een krachtig narratief over de toekomst van L&D. Organisaties die een voortrekkersrol willen spelen, moeten investeren in technologische innovatie, welzijn en mentale gezondheid bevorderen, veerkrachtige teams opbouwen door continue ontwikkeling, en leiderschapscapaciteiten versterken. 

Dit vraagt om een proactieve, strategische benadering van L&D die niet alleen focust op het heden, maar ook de toekomstige behoeften van werknemers en organisaties anticipeert. Door een cultuur van levenslang leren te cultiveren, digitale inclusie te ondersteunen en empathisch leiderschap te bevorderen, kunnen organisaties een veerkrachtig en toekomstbestendig personeelsbestand creëren. 

In een tijdperk waarin verandering de enige constante is, bieden deze inzichten een waardevolle wegwijzer voor L&D professionals die streven naar het creëren van een inclusieve, innovatieve en welzijnsgerichte werkomgeving. De synergie tussen onderzoek en praktijkervaring dient als een krachtige herinnering aan het potentieel van goed geïnformeerde, vooruitstrevende L&D-strategieën 

Boeken we een
demo?