Algemene voorwaardenDEFINITIES:

 • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.
 • Cursusportaal: Software voor het zoeken en boeken van Leeractiviteiten, voor de procuratie en de administratieve afhandeling.
 • Externe leveranciers: Een derde partij die Leeractiviteiten levert.
 • Dienst(en): onder meer, doch niet uitsluitend, Leeractiviteiten en andere daarmee samenhangende diensten waaronder, doch niet uitsluitend, setup-, licentie- en afhandelingskosten (handling fees);
 • Indirecte schade: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 • Leeractiviteit(en): Trainingen, opleidingen, toetsen, coaching, e-modules of assessments etc.
 • Offerte: een vrijblijvend (tenzij uit de Offerte anders volgt) aanbod van Opdrachtnemer voor de levering van Diensten aan Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon die van de Opdrachtnemer Diensten afneemt.
 • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Archipel Academy B.V. die aan de Opdrachtgever Diensten levert (als intermediair).
 • Overeenkomst: Een Schriftelijke Overeenkomst tot levering van Diensten inclusief de bijbehorende bijlagen/addenda.
 • Overmacht: een tekortkoming van de Opdrachtnemer die niet is te wijten aan haar schuld en, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, ziekte, epidemie en/of pandemie (waaronder, doch niet uitsluitend Covid-19), derden die weigeren mee te werken, ongeval, staking, lock-out, brand, (gewapende) overval, blokkade, oorlog, rellen, bezetting, overheidsbelemmering- en/of ingrijpen, (grootschalige) (natuur)rampen, atoomkernreacties, buitenwerkingstelling van communicatiemiddelen (telefoon, internet, e-mail, fax e.d.), buitenwerkingstelling (tijdelijk of om welke reden dan ook) van de elektrische- en/of elektronische infrastructuur (computers, servers e.d.), vernietiging en/of verdwijning van de elektronische gegevens en/of frauduleus gebruik daarvan door derden, overige bedrijfsstoornissen en andere buiten controle van de Opdrachtnemer liggende oorzaken.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk en ieder van hen afzonderlijk ook wel aangeduid als Partij.
 • Schriftelijk: hieronder wordt verstaan op schrift en per e-mail.
 • Standaard catalogus: Externe leveranciers door Opdrachtgever geselecteerd die via het Cursusportaal Leeractiviteiten aanbieden.
 • Niet-standaard catalogus: Externe leveranciers niet door Opdrachtnemer geselecteerd, die op verzoek van Opdrachtgever zijn toegevoegd aan het Cursusportaal door Opdrachtnemer.

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN:
  • Tenzij Partijen anders overeenkomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle tussen Partijen te sluiten overeenkomsten en/of levering(en) van Diensten door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing mits Partijen dit Schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de desbetreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

 1. OFFERTE(S):
  • Offertes van Opdrachtnemer in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering van Diensten onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
  • Een vrijblijvende Offerte betreft slechts een prijsindicatie, zodat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Opdrachtnemer kan na het uitbrengen van een vrijblijvende Offerte op verzoek van Opdrachtgever een definitieve Offerte uitbrengen met daarin opgenomen een termijn voor aanvaarding. Na het verstrijken van de in de Offerte aangegeven termijn (geldigheidsduur) kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de in de Offerte gedane aanbieding.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd om hetgeen in de Offerte is opgenomen (nader) Schriftelijk vast te leggen in een Overeenkomst. Indien de Opdrachtnemer Diensten heeft geleverd zonder dat Partijen dit (nader) Schriftelijk hebben vastgelegd is de inhoud van de Offerte samen met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bepalend voor de inhoud van de te leveren Diensten.
  • Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van hetgeen in de Offerte is opgenomen, geldt dat als een verwerping van het aanbod van Opdrachtnemer en komt er geen Overeenkomst tot stand tussen Partijen.

 

 1. PRIJZEN EN BETALINGEN:
  • Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn de prijzen van Opdrachtnemer aangegeven in EURO. Eventuele koersrisico’s komen ten laste van Opdrachtgever.
  • De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, en/of andere belastingen, heffingen of verplichtingen, zulks in de meest ruime zin des woords.
  • Opdrachtnemer zal geen vrijstelling van welke belasting en/of heffing, in welke vorm dan ook, erkennen, tenzij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een deugdelijk certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting en/of heffing ter hand stelt.
  • Indien er, nadat de (definitieve) Offerte door Opdrachtnemer is uitgebracht, van overheidswege of als gevolg van gewijzigde verkoopcondities van derden, prijswijzigingen optreden, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze prijswijzigingen door te belasten aan Opdrachtgever.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks haar tarieven te indexeren conform CBS-index Zakelijke Dienstverlening. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover Schriftelijk informeren.
  • Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever voor de geleverde Diensten. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het toesturen van deelfacturen. Alle betalingen aan Opdrachtnemer dienen te geschieden op het door Opdrachtnemer aangewezen rekeningnummer.
  • Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen dient betaling van de facturen van Opdrachtnemer te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, verkeert Opdrachtgever direct in verzuim zonder voorafgaande sommatie en ingebrekestelling. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert is Opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle kosten waaronder, doch niet uitsluitend, de juridische- en (buiten)gerechtelijke (incasso) kosten, die Opdrachtnemer maakt ter zake het incasseren van de verschuldigde bedragen kunnen op Opdrachtgever worden verhaald. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten van de Wet Incasso Kosten (WIK).
  • Indien Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 4.7. in verzuim is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Opdrachtnemer op Opdrachtgever openstaande vorderingen direct opeisbaar.
  • Betalingen aan Opdrachtnemer dienen te geschieden zonder enige korting en/of verrekening.
  • Indien Opdrachtnemer ten aanzien van een levering van Diensten toestaat dat betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen geschiedt, zal de omzetbelasting over het totaalbedrag gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
  • Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever een voorschot te verlangen en/of zekerheidstelling voor de betalingen van zijn facturen te eisen.
  • Bezwaren met betrekking tot de facturen van Opdrachtnemer dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na facturering Schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Het bezwaar van Opdrachtgever tegen een factuur van Opdrachtnemer laat onverlet de plicht van Opdrachtgever om tijdig voor volledige betaling van de factuur van Opdrachtnemer zorg te dragen. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake het maken van bezwaar tegen de factuur verwerkt. Tenzij Opdrachtgever tegenbewijs levert zijn de gegevens uit de administratie van Opdrachtnemer beslissend.

 

 1. TERMIJNEN:
  • Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn de door Opdrachtnemer in de Offerte en/of Overeenkomst opgegeven termijnen uitsluitend indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Aan de door Opdrachtnemer opgegeven termijnen kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Een overschrijding van (enige) termijn(en) door Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtgever op geen enkele wijze van diens (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
  • In geval van niet tijdige levering door Opdrachtnemer dient Opdrachtgever Opdrachtnemer Schriftelijk in gebreke te stellen, alsmede Opdrachtnemer een redelijke termijn te gunnen om alsnog voor nakoming te kunnen zorgdragen.
  • In het geval, als bedoeld in artikel 5.2, is Opdrachtgever slechts gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is nagekomen en de instandhouding van het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien zij door Overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel en/of tijdig te leveren, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk Schriftelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake de wel geleverde Diensten, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding en/of garantie is gehouden.
  • Indien levering van Diensten wegens niet aan de Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheden, anders dan Overmacht, wordt vertraagd, zal de overeengekomen prijs door Opdrachtnemer worden gefactureerd en dient deze door Opdrachtgever te worden betaald als ware er tijdig geleverd.

 

 1. LEVERING EN AANVAARDING
  • Tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen zal levering van de Diensten plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Offerte en/of de Overeenkomst.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
  • In geval van levering van diensten worden deze geacht te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de werkzaamheden zijn beëindigd.

 

 1. KWALITEIT
  • De door Opdrachtnemer geleverde Diensten gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de tussen Partijen Schriftelijk overeengekomen specificaties.

 

 1. KLACHTPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID:
  • Opdrachtgever is verplicht om de door Opdrachtnemer geleverde Diensten te controleren op volledigheid en deugdelijkheid.
  • Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de door Opdrachtnemer geleverde Diensten niet aan de Overeenkomst en/of de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt, indien hij Opdrachtnemer daarvan niet Schriftelijk binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever ermee bekend is geworden dat de geleverde Diensten niet aan Overeenkomst beantwoordt, althans daarmee redelijkerwijs bekend had behoren te zijn, in kennis stelt. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer binnen voornoemde termijn Schriftelijk in kennis stelt dat hetgeen is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, draagt Opdrachtnemer kosteloos zorg voor herstel respectievelijk aanvulling van de Diensten ofwel draagt Opdrachtnemer zorg voor creditering voor het deel waarop de tekortkoming betrekking heeft, mits, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.3, de klacht van Opdrachtgever terecht is en de gestelde gebreken respectievelijk de tekortkomingen het gevolg zijn van aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer ter zake het vorengaande in de gelegenheid te stellen.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd om een eigen onderzoek in te stellen naar de aard, omvang en oorzaak van de gestelde tekortkomingen te doen, in welk geval Opdrachtgever gehouden is daaraan alle door Opdrachtnemer gewenste medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever ter zake de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Opdrachtnemer zal kunnen maken.
  • Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of andere Indirecte schade in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van haar directie en/of leidinggevende ondergeschikten, behoudens indien en voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht.
  • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beloopt nooit meer dan het door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag exclusief BTW, verminderd met reeds gefactureerde en nog te factureren bedragen, al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden, althans, indien Opdrachtnemer ter zake een (aansprakelijkheids)verzekering heeft afgesloten, tot de maximale hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. In het geval van deelleveringen is de verplichting van Opdrachtnemer voorts beperkt tot de op dat deel van de Overeenkomst betrekking hebbende prijs, waarmee het schadegeval het nauwste samenhangt.
  • In geval van schade, anders dan bedoeld in artikel 8.2., dient Opdrachtgever Opdrachtnemer per ommegaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van die schade, Schriftelijk te berichten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever ter zake die schade geen aanspraken meer jegens Opdrachtnemer zal kunnen doen gelden. Voorts dient Opdrachtgever in voornoemd geval Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen bij een eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de gestelde schade, op straffe van verval van eventuele aanspraken van Opdrachtgever op Opdrachtnemer ter zake die schade.
  • Indien twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst hebben gesloten met Opdrachtnemer, zijn zij hoofdelijk tegenover Opdrachtnemer verbonden.
  • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen ter zake de geleverde Diensten indien deze tekortkomingen voortvloeien uit gedragingen en/of handelingen van Externe leveranciers en/of Opdrachtgever en/of door of namens hen ingeschakelde derden en/of door Externe leveranciers en/of Opdrachtgever en/of door of namens hen ingeschakelde derden ter beschikking gestelde (digitale) zaken.
  • Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, en behoudens voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht, is Opdrachtgever gehouden tot schadeloosstelling van Opdrachtnemer voor alle schade in de meest ruime zin des woords die voor Opdrachtnemer mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van dan wel als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden ingesteld. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken, zoals hiervoor bedoeld.

 

 1. INSCHAKELING DERDEN:
  • Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd om werkzaamheden aan derden uit te besteden.
  • Indien en voor zover een derde algemene voorwaarden hanteert welke van toepassing zijn en/of de derde is gebonden aan algemene voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en Opdrachtnemer, zijn de betreffende algemene voorwaarden en/of regelgeving ook van toepassing in de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. In dat geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer onverminderd van kracht.

 

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING:
  • Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten of te staken indien Opdrachtgever enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige Overeenkomst tussen Partijen, niet nakomt.
  • Indien Opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld, niet, althans niet tijdig en/of behoorlijk, nakomt hetgeen Partijen zijn overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om Schriftelijk de Overeenkomst per ommegaande buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, verplicht tot vergoeding van de door Opdrachtnemer gemaakte kosten en voorgeschoten bedragen, welke in dat geval direct opeisbaar zijn en niet kunnen worden aangewend ter verrekening van enige vordering die Opdrachtgever op Opdrachtnemer heeft. Voornoemde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contract belang.
  • Partijen zijn gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang Schriftelijk te ontbinden indien:
 2. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt;
 3. de andere Partij aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard;
 4. de andere Partij, voor zover een privépersoon, wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling (WSNP);
 5. de andere Partij een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt (waaronder WHOA);
 6. de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt/stillegt;
 7. de andere Partij haar onderneming liquideert;
 8. de andere Partij, voor zover een privépersoon, overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
 9. de andere Partij haar rechtspersoonlijkheid wijzigt;
 10. op (een deel van) het vermogen van de andere Partij executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven.
  • In het geval van (buiten)gerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer vindt geen ongedaan making plaats van de reeds door Opdrachtnemer geleverde Diensten. In voornoemd geval zijn de op het moment van de ontbinding door Opdrachtgever verschuldigde bedragen direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die Opdrachtgever op Opdrachtnemer heeft.
  • Bij ontbinding van de Overeenkomst blijven de verplichtingen welke Partijen reeds aangegaan zijn tijdens de looptijd van de Overeenkomst van toepassing.

 

 1. ANNULERING
  • De annuleringsvoorwaarden voor Externe leveranciers uit de Standaard catalogus zijn als volgt:
  • Opdrachtgever heeft het recht de levering van de Leeractiviteit kosteloos tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de Leeractiviteit te annuleren;
  • Bij annulering door Opdrachtgever tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de Leeractiviteit is Opdrachtgever 50% van de kosten van de Leeractiviteit verschuldigd;
  • Bij annulering door Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de Leeractiviteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de Leeractiviteit verschuldigd;
  • Annulering van losse testen, scans en e-modules die al in gebruik zijn genomen, is niet mogelijk;
  • Tussentijdse beëindiging van een Leeractiviteit is mogelijk, maar geeft geen recht op restitutie, zulks in de meest ruime zin des woords. Voor zover Opdrachtgever in geval van tussentijdse beëindiging de kosten van een Leeractiviteit (deels) nog niet heeft voldaan, is Opdrachtgever onverkort verplicht om deze alsnog aan Opdrachtnemer te voldoen.
  • Verschuiving/verplaatsing van een Leeractiviteit op verzoek van Opdrachtgever staat gelijk aan annulering en wordt gezien/behandeld als een annulering en daaropvolgende nieuwe boeking van een Leeractiviteit
  • Annulering van een Leeractiviteit door Opdrachtgever geschiedt conform de annuleringsvoorwaarden van de Externe leverancier in geval het een Externe leverancier uit de Niet-standaard catalogus betreft. Indien deze Externe leverancier minder gunstige annuleringsvoorwaarden hanteert dan de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 11.1, zal Opdrachtnemer dit vooraf met Opdrachtgever afstemmen.
  • Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om Externe leveranciers uit te sluiten van de Standaard catalogus.
  • Annulering dient in het Cursusportaal te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de datum van de melding van de annulering in het Cursusportaal.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd om een Leeractiviteit (al dan niet van een Externe leverancier) voor aanvang te annuleren indien, om welke reden dan ook,
 2. het niet (langer) mogelijk is om de betreffende Leeractiviteit aan te bieden;
 3. het niet (langer) mogelijk is om de voor de betreffende Leeractiviteit benodigde licenties en/of andere daartoe benodigde zaken in te kopen
 4. licenties voor de betreffende Leeractiviteit worden ingetrokken/beëindigd en/of voor de betreffende Leeractiviteit benodigde zaken niet zijn/worden geleverd;
 5. de inkoopprijzen van Opdrachtnemer met betrekking tot de Leeractiviteit wijzigen (stijgen) en deze prijswijzigingen niet aan Opdrachtgever kunnen worden doorbelast c.q. Opdrachtgever deze niet wenst te betalen;
 6. een Leeractiviteit inhoudelijk wijzigt en Opdrachtgever daarmee niet akkoord is;
  • Indien een Leeractiviteit door Opdrachtnemer wordt geannuleerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 is Opdrachtnemer op geen enkele wijze enige vorm van schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever, zulks in de meest ruime zin des woords. Opdrachtgever heeft in geval van annulering overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.7 enkel recht op terugbetaling van eventuele reeds door Opdrachtgever betaalde kosten ter zake de betreffende geannuleerde Leeractiviteit.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  • Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen komen de intellectuele eigendomsrechten van de bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gebruikte materialen, lesmaterialen daaronder begrepen, uitsluitend toe aan Opdrachtnemer, tenzij deze eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan Opdrachtnemer is toegestaan. Opdrachtnemer verklaart hierbij en staat er jegens Opdrachtgever voor in dat zij, met inachtneming van het vorenstaande, volledig gerechtigd en bevoegd is ter zake de in deze Overeenkomst genoemde intellectuele eigendomsrechten, dat zij ter zake geen exclusieve licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van
   auteursrechten heeft gedaan en dat derden op de intellectuele eigendomsrechten geen rechten kunnen doen gelden.
  • Opdrachtgever verkrijgt enkel een gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten overeenkomstig de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-(sub)licentieerbaar en kan niet worden bezwaard met enig zekerheidsrecht. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende intellectuele eigendomsrechten, zulks in de meest ruime zin des woords, (doen of laten) verwijderen of (laten) wijzigen.
  • Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie van derden die gerond is op de bewering dat Opdrachtnemer inbreuk maakt op een geldend auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht als bedoeld in deze Raamovereenkomst, mits Opdrachtgever binnen 15 dagen nadat zij door een derde is aangesproken ter zake enige inbreuk op een geldend auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht als bedoeld in deze Overeenkomst, Opdrachtnemer daarvan Schriftelijk en onder toezending van kopieën van de stukken in kennis stelt.
  • De in artikel 12.3 bedoelde vrijwaring geldt niet in het geval Opdrachtgever in afwijking van de Overeenkomst en zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten en/of daarin wijzigingen heeft aangebracht, althans heeft laten aanbrengen door een andere partij dan Opdrachtnemer.
  • Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van intellectuele eigendomsrechten, alsmede indien een dergelijke aanspraak ziet op een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de eventueel in het kader van deze Overeenkomst vervaardigde/ontwikkelde werken. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens een der Partijen aankondigen of aanhangig maken, zullen Partijen in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden, waarbij Opdrachtnemer een doorslaggevende stem heeft. De uit dergelijke aanspraken voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van verweer en aan derden te betalen schadevergoedingen, zullen door Opdrachtnemer worden gedragen. Indien in rechte vast komt te staan dat sprake is van opzet of ernstige nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever, zijn echter alle kosten en schade voor rekening van Opdrachtgever.

12.6. Het auteursrecht op door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde rapporten, voorstellen en andere schriftelijke bescheiden komt, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend toe aan Opdrachtnemer.

12.7.De intellectuele eigendomsrechten van door Opdrachtnemer specifiek ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde en/of samengestelde opleidingsmiddelen en materialen voor uitvoering van de Overeenkomst komen uitsluitend toe aan Opdrachtnemer, doch Opdrachtgever heeft wel het recht deze opleidingsmiddelen en –materialen binnen haar eigen organisatie te verspreiden en daartoe te vermenigvuldigen, mits dat niet geschiedt met de intentie om of het effect dat daardoor op enigerlei wijze in concurrentie wordt gestreden met Opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet gerechtigd met deze opleidingsmiddelen en –materialen zelf lessen te verzorgen of te laten verzorgen door derden, zowel intern als extern en/of online.

12.8. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de opdracht verleend om speciaal voor Opdrachtgever materiaal te ontwikkelen, kan Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten op dat specifiek ontwikkeld materiaal overdragen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is hier evenwel nimmer toe verplicht en kan niet gehouden worden om daaraan medewerking te verlenen.

12.9. Voor zover Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens en/of informatie verstrekt, staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en gegevens en vrijwaart Opdrachtnemer jegens derden voor aanspraken ter zake van schending van (intellectuele eigendoms)rechten van deze derden ten aanzien van (het gebruik van) het resultaat van hetgeen door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst tot stand is gekomen. Voorts garandeert Opdrachtgever dat door het gebruik van die gegevens en/of informatie geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels en/of richtlijnen.

12.10. Voor zover Opdrachtgever zelf lesmateriaal en/of content (teksten, afbeeldingen/foto’s, video’s, documenten etc.) op het Cursusportaal plaatst en/of deelt (binnen de eigen organisatie), verklaart Opdrachtgever hierbij en staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat zij volledig gerechtigd en bevoegd is ter zake de daarmee gepaard gaande intellectuele eigendomsrechten, dat zij ter zake geen exclusieve licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van auteursrechten heeft gedaan en dat derden op de intellectuele eigendomsrechten geen rechten kunnen doen gelden en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie van derden die gegrond is op de bewering dat inbreuk wordt gemaakt op een geldend auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht ter zake de door Opdrachtgever zelf op het Cursusportaal geplaatste en/of gedeelde lesmateriaal en/of content.

 

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  • Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat verwerking van persoonsgegevens, waaronder doorgifte aan Opdrachtnemer, voldoet aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken, schade, kosten en boetes van autoriteiten als gevolg van het verwerken van persoonsgegevens in strijd met de AVG en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.
  • Het privacy statement van Opdrachtnemer is te raadplegen via (https://archipelacademy.com/privacy/)

 

 1. ANTI-RONSELBEDING

14.1 Behoudens voor zover Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, zullen Partijen zich, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een periode van één (1) jaar na de beëindiging daarvan, onthouden van het (in)direct benaderen c.q. in dienst nemen c.q. op andere wijze tewerkstellen van elkaar medewerkers.  In geval van schending van het in dit artikel 14 bepaalde door een Partij en/of eventuele rechtsopvolgers, hetzij direct hetzij indirect, is die Partij aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 25.000,00, te vermeerderen met € 500,00 per dag of dagdeel dat de schending voortduurt, zulks onverminderd het recht tot vordering van volledige schadevergoeding.

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN:
  • Eventuele vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer zijn niet overdraagbaar en/of op enigerlei wijze te bezwaren. Deze bepaling geniet goederenrechtelijke werking ex artikel 3:83 lid 2 BW.
  • In het geval onderhavige Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn of worden opgemaakt zal, in geval van geschil over de inhoud en/of betekenis en of interpretatie van enige bepaling, de Nederlandse inhoud en/of betekenis en of interpretatie steeds beslissend zijn.
  • Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die (in financiële zin) van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Diensten, teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om eventuele daaruit voortvloeiende schade te ondervangen. Dit laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contract belang.

 

 • TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN:
  • Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst, ofwel Overeenkomsten die voortvloeien uit deze Overeenkomst, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.

 

 

Boeken we een
demo?