21st century skills ontwikkelen?

21th century skills

Een term waar je niet omheen kunt in de wereld van leren en ontwikkelen: waarom zijn ze zo belangrijk? 

De wereld waarin we leven verandert razend snel. Grote technologische ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag. Daardoor veranderen ook functies, taken en verantwoordelijkheden in organisaties en moeten medewerkers in staat zijn zich aan de passen aan de veranderende omstandigheden. Vroeger stond vast wat je voor een beroep moest kennen en kunnen, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Dat maakt dus dat ‘harde’ kennis en vaardigheden steeds minder belangrijk worden en dat juist ons aanpassingsvermogen en menselijke ‘soft skills’ op de proef worden gesteld. Daarnaast is technische kennis en kunde belangrijker dan ooit. 


Boon (et al, 2018) delen de 21th Century Skills op in 4 categorieën, met daarbij horende vaardigheden:

Sociale vaardigheden 

Bij sociale vaardigheden gaat het om communiceren, samenwerken en culturele vaardigheden. Het is belangrijk dat medewerkers effectief luisteren en goede gesprekken kunnen voeren, op inhoud én relatie. Daarbij kunnen ze passende en effectieve communicatiemiddelen hanteren, gebruik makend van de mogelijkheden van ICT en communicatieve technologie.  

Essentieel in deze en toekomstige tijd is daarnaast hoe medewerkers gezamenlijk werken aan het realiseren van organisatie- en teamdoelen, door elkaar feedback te geven/vragen, aan te vullen en te ondersteunen waar nodig. Daarin hebben zowel de sociale als de cognitieve componenten een plaats. Medewerkers zijn effectiever in de samenwerking wanneer ze initiatief nemen in de communicatie, nieuwe ideeën en zienswijzen initiëren en daarover in onderhandeling kunnen gaan.  

Toto slot draait het bij sociale vaardigheden ook om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Om dat te doen is het van belang kennis te hebben van verschillen in sociale en culturele opvattingen en daarmee rekening te houden in het handelen. Inlevingsvermogen is daarbij cruciaal, maar ook het zelfreflectief vermogen om bewust te zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in samenwerking binnen een team of organisatie. 

Persoonlijke vaardigheden 

Persoonlijke vaardigheden omvatten het probleemoplossend, kritisch en creatief denken. Daarbij gaat het specifiek om het signaleren, analyseren en definiëren van problemen en vervolgens resultaatgerichte strategieën bedenken en hanteren om ze op te lossen en daarbij ‘out of the box’ kunnen denken. Medewerkers moeten zelfstandig kunnen komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. De relatief simpele vraagstukken worden namelijk steeds vaker door technologische middelen opgelost, dus juist de complexe problemen vragen om bekwame en innovatieve medewerkers waardoor het belangrijk is dat deze vaardigheden in voldoende mate ontwikkeld zijn/worden. Hierbij hoort een kritische houding van medewerkers, het verlangen om goed geïnformeerd te zijn, de neiging om redenen en oorzaken te zoeken, ruimdenkendheid, een ondernemende en onderzoekende houding, respect voor standpunten van anderen en de bereidheid om die standpunten mee te wegen.  

Zelfregulatie 

Zelfregulering door medewerkers houdt in dat ze zelfstandig handelen, op basis van gestelde prioriteiten, en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. Het gaat om doelgericht het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten. Tot slot is het belangrijk dat medewerkers reflecteren op hun eigen handelen en dit zo nodig bijsturen om gewenste resultaten voor de organisatie te behalen. 

Digitale geletterdheid 

Digitale geletterdheid is een containerbegrip voor het omgaan met nieuwe digitale technologieën, ICT-vaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Deze vaardigheden worden exponentieel belangrijker, aangezien steeds meer processen en handelingen worden geautomatiseerd. 

4a.  Mediawijsheid 

Mediawijsheid gaat over het vermogen om te gaan met alle verschillende media die we nu kennen en die er nog bij zullen komen. Om mee te kunnen doen met de samenleving, is het gebruik van media onmisbaar. Het zoeken van een baan, jezelf ontwikkelen en het onderhouden van sociale contacten, voor al deze activiteiten wordt het steeds belangrijker dat je de mogelijkheden van (nieuwe) mediatoepassingen weet te benutten. 

4b.  Informatievaardigheden 

Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. Door de toenemende digitalisering is het voor iedereen steeds makkelijker geworden om informatie te verspreiden. Dit betekent dat er ook veel onjuiste informatie verspreid wordt. Daarom is het van belang dat je juiste en onjuiste informatie van elkaar kunt onderscheiden. 

4c.  Computional Thinking 

Bij computational thinking draait het om het herformuleren van problemen, zodat ze met computertechnologie opgelost kunnen worden. Dit is vooral van belang bij het oplossen van complexe maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. 

Nieuwe competentie: Digitale vaardigheid 

Gedragsvoorbeelden: 

  1. Begrijpt de werking en maakt gebruik van computers, digitale netwerken en verschillende (sociale) media 
  2. Selecteert, beoordeelt, analyseert en verwerkt relevante digitale informatie 
  3. Beoordeelt en evalueert digitale informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
  4. Kan algoritmisch denken en redeneren  
  5. Kan digitale middelen organiseren en inzetten om met anderen (simultaan) aan een gezamenlijk doel te werken 

Maar hoe zorg je ervoor dat de medewerkers en jouw organisatie deze vaardigheden ontwikkelen? Tijd om hun huidige vaardigheden eens goed onder de loep te nemen! 

Archipel Academy heeft een speciale 21th Century Skills Scan ontwikkeld om het huidige niveau van deze vaardigheden te meten én advies te geven over de ontwikkelbaarheid ervan. Hierdoor krijgt de organisatie een goed overzicht van de vaardigheden die in huis zijn, waar de ontwikkeldoelen voor de komende tijd liggen én waar eventuele hiaten zitten. Op die manier kun je nog gerichter met de ontwikkeling van medewerkers aan de slag gaan of selectieprocedures aanscherpen voor het aantrekken van nieuwe medewerkers die de gezochte vaardigheden bezitten. 

Are you ready for the future? Doe de 21th Century Skills Scan van Archipel Academy!

Boeken we een
demo?

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.